Home arrow Vraag & Aanbod arrow Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

1. Aanmelden

1.1 De aanmelding voor opleidingen dient schriftelijk te geschieden.

1.2 GCC Coaching & Training zal na ontvangst van de aanmelding uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding een schriftelijke bevestiging van de aanmelding verzenden, alsmede een factuur ten behoeve van de opleiding.

1.3 Ter wille van de kwaliteit van de training en het beoogde eindresultaat behoudt GCC Coaching & Training zich het recht voor de aanmelding van een deelnemer met onvoldoende vooropleiding of ervaring te weigeren.

 1.4 De deelnemer verklaart door middel van ondertekening van het inschrijfformulier de Algemene Voorwaarden van GCC Coaching & Training als zodanig te hebben ontvangen en zich daarmee te verenigen.

 

2. Deelnamekosten

2.1 De deelnamekosten dienen uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

2.2 Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft GCC Coaching & Training het recht de deelnemer de toelating tot de opleiding te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.

2.3 Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.

 

3. Annuleren

3.1 Annulering door deelnemers dient altijd schriftelijk (per de eerste van de maand) te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop GCC Coaching & Training de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: - tot 8 weken voor aanvang van de opleiding: 10% - tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de opleiding: 50% - binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding: 100%

3.2 In geval van annulering vooraf heeft de deelnemer te allen tijde het recht zich te laten vervangen door een ander die voldoet aan de toelatingseisen.

3.3 Bij tussentijdse annulering zal geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. In geval van overmacht echter (bv. ziekenhuisopname, sterfgeval enz.) zal een en ander aan de directie van GCC Coaching & Training worden voorgelegd.

 

4. Auteursrechten

4.1 Zonder schriftelijke toestemming van GCC Coaching & Training is het niet toegestaan het trainingsmateriaal en/of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te gebruiken voor trainingen die niet door GCC Coaching & Training worden verzorgd.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 GCC Coaching & Training is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van GCC Coaching & Training, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of deelnemer en/of mede faciliterende organisatie.

5.2 GCC Coaching & Training is evenmin aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en/of deelnemer hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de training.

5.3 GCC Coaching & Training is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.

 

6. Wijziging

6.1 GCC Coaching & Training behoudt zich het recht voor een opleiding en/of een opleidingsmodule voor aanvang af te gelasten of de desbetreffende training locatie te wijzigen. In geval van afgelasting ontvangen de deelnemers hun reeds betaalde cursusgeld terug.

6.3 Voor verzuimde lessen vindt geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de programmering wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld verzuimde lessen in te halen. Het is gewenst dat deelnemers, indien zij niet aanwezig kunnen zijn, dit voor aanvang van de lesdag schriftelijk of telefonisch kenbaar maken.

 

7. Algemeen

7.1 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van GCC Coaching & Training. Op geschillen die hieruit voortkomen is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Nieuwe Inspiratie?

Klik om uit te vergroten

Aanmelden INSPIRATIE:

Nadere toelichting

* Voornaam
* Achternaam
* Email
* = In te vullen

Volg ons op twitter   just be well
Beter Worden

Uw Winkelmandje